"H Ε.Ε.Δ.

έπαιξε και παίζει ζωτικό ρόλο στον εκδημοκρατισμό του Τύπου και στην εμβάθυνση της ελευθερίας του σε ολόκληρη την Ευρώπη, γι' αυτό στέκεται πάντοτε ανεξάρτητη απέναντι στις διάφορες εξουσίες."

Επίκαιρα Άρθρα

Πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον στη Μεσόγειο


Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η έκθεση σχετικά με την εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες   πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο.

Η εν λόγω έκθεση εγκρίνει τη μακροπεριφερειακή προσέγγιση των πολιτικών εδαφικής συνεργασίας   μεταξύ των εδαφών που υπάγονται στην ίδια βιογεωγραφική ενότητα, η οποία ανοίγει νέες προοπτικές στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας που υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχής.

Μπορεί να πλαισιώσει μείζονες κοινοτικές στρατηγικές, όπως είναι τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών ή η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, και μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη προσαρμογή των περιφερειακών προγραμμάτων στους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020.

Επίσης, η έκθεση τάσσεται υπέρ μιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη λεκάνη της Μεσογείου, η οποία θα καταστεί δυνατή με τον συντονισμό τριών μακροπεριφερειακών στρατηγικών: της Δυτικής Μεσογείου, της Κεντρικής Μεσογείου, γνωστή επίσης και ως μακροπεριφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου-και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γιώργος Σταυρακάκης, μαζί με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σπύρο Δανέλλη, και τον Ευρωβουλευτή των Φιλελευθέρων, Giommaria Uggias, υπέβαλαν, σε επίπεδο επιτροπής, μια σειρά τροπολογιών που υπερψηφίστηκαν και οι οποίες αναγνωρίζουν τις ειδικές ανάγκες των νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου και τα διαθρωτικά μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί πληθυσμοί, ιδιαίτερα στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας.

Οι τρεις Ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει ένα στρατηγικό σχέδιο, προκειμένου να υπερπηδηθούν τα διαρθρωτικά μειονεκτήματα των νησιωτικών περιοχών και να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη και πραγματική κοινωνική και εδαφική συνοχή. Τονίζουν ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας και της εδαφικής συνέχειας των νησιωτικών περιοχών με την ηπειρωτική χώρα, μέσω κατάλληλης χρηματοδότησης, προτρέποντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα, όπως την αύξηση του κατώτατου ορίου των ενισχύσεων που χορηγούνται στα νησιά, κυρίως στους τομείς της γεωργίας, των μεταφορών και της αλιείας, που θα συμβάλλουν στο να καταστούν τα νησιωτικά εδάφη εξίσου ανταγωνιστικά με τα ηπειρωτικά. Με αυτό τον τρόπο, ο στόχος είναι να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των διαφόρων επιπέδων ανάπτυξης που παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και να διασφαλιστεί η πραγματική ενσωμάτωσή τους στην Ενιαία Αγορά.

Επίσης, οι Ευρωβουλευτές εκφράζουν την ελπίδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει θετική στάση ως προς τη νησιωτική διάσταση της μεσογειακής μακροπεριφερειακής στρατηγικής, ιδίως κατά την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν νόμιμη αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων των νησιών.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, ο Γιώργος Σταυρακάκης δήλωσε: " Η   ΕΕ δεν κλείνει τα μάτια στα προβλήματα των νησιών και προσπαθεί να διαμορφώσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις μέσα από τις πολιτικές της. Αυτό που χρειάζεται για την ανάπτυξη τους είναι ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο που θα συντονίζει πολιτικές πρωτοβουλίες -είτε αυτές προέρχονται από Ευρωπαϊκό, είτε από εθνικό, είτε από περιφερειακό επίπεδο- προκειμένου να διασφαλίσει την αλληλο-ενίσχυση των δράσεων και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη κοινών στόχων.

Τασσόμαστε υπέρ της ύπαρξης ειδικών μέτρων για τις νησιωτικές περιοχές στο πλαίσιο της μελλοντικής μακρο-περιφερειακής στρατηγικής για τη Μεσόγειο και καλούμε την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή να υιοθετήσει ευνοϊκούς όρους για  αυτές τις περιοχές. Πεποίθηση μας είναι ότι η αξιοποίηση των πόρων και των δυνατοτήτων αυτών των περιοχών θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και θα συνεισφέρει στην ταχύτερη έξοδο από την κρίση και την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη".

Ο Σπύρος Δανέλλης με τη σειρά του δήλωσε:

" Η επίκληση της αναγκαιότητας σχεδιασμού και υλοποίησης συγκεκριμένων στρατηγικών για την εξάλειψη των μειονεκτημάτων των νησιωτικών περιφερειών της Ευρώπης και η υποχρέωση της Ένωσης για σύγκλιση και συνοχή των περιοχών αυτών με τις ηπειρωτικές πρέπει να υποστηρίζεται από συγκεκριμένα εργαλεία.

Ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης μακρο-περιφερειακής στρατηγικής στη Μεσόγειο θα τονώσει την πολυπόθητη ανάπτυξη στα νησιά φέρνοντας παράλληλα μια προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία σε μια περίοδο ιδιαιτέρως κρίσιμη για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της Ένωσης".